پرسشنامه خوپنداره جنسی

تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان:  توفیقی

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خوپنداره جنسی توسط توفیقی (1395) بر مبنای کار فیشر و اسنل(1995) اسنل و فیشر و میلر (1993) اسنل و فیشر و سائول (1992)، اسنل و فیشر و میلر(1991)واسنل وپاپینی(1989) تنظیم شده است و شامل 20 گویه می­­باشد. توفیقی (1395) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه خوپنداره جنسی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 87 /0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.