پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی

تعداد سوالات ۶۱
ابعاد پرسشنامه ۱۲
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان اسنل و همکارن
مخفف MSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Multidimensional Sexuality Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی توسط اسنل و فیشر و والترز (١٩٩٣)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٦١ سوال می‌باشد . اسنل و همکاران (١٩٩٣)، پایایی پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است . دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش